Αγγελος Αλετράς
< πίσω στους Συγγραφείς

Αγγελος Αλετράς φωτογραφία Ο Άγγελος Αλετράς είναι σκη­νο­θέ­της και θεωρητικός του κινη­μα­τογράφου. Απόφοιτησε από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθη­μα­τικών και Φυσικών Επι­στημών του ΕΜΠ και στη συνέ­χεια σπού­δα­σε κινηματο­γρά­­φο στο τμήμα Film and Media Pro­duction του Sheffield Hallam University. Εκπό­­­­­­­νησε τη διδα­κτορική του δια­τριβή στη Σχολή Αρχιτε­κτό­νων Μηχανικών του ΕΜΠ με θέμα τη χωρική έκφρα­ση του ανοί­κειου στον κινημα­τογράφο του Αντρέι Τα­ρκό­φ­σκι. Έχει σκη­νο­­­θετήσει ται­νίες μι­κρού μή­κους, ντοκιμα­ντέρ, μου­σικά βί­ντεο και διαφη­μιστικά. Διδάσκει κινηματο­­γραφικές σπου­δές στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στο Μη­τροπολιτικό Κολλέγιο και στο με­ταπτυχιακό πρόγραμμα «Πο­λι­τ­ι­­­­σμικές και Κινη­­ματο­γρα­φικές Σπουδές» του Εθνικού και Καπο­δι­στριακού Πα­νε­­πιστημίου Αθη­ν­ών. Τα κύρια ερε­υνητικά του εν­διαφέροντα περιστρέφονται γύρω από την κινηματογραφική αισθητική και τις θεωρητικές προσεγ­γίσεις του χώρου με έμφα­ση στην ανάλυση των μορ­φών αναπαράστασης και νοη­μα­τοδότησής του.

Χώροι του ανοίκειου
Η ποιητική του Αντρέι Ταρκόφσκι

Ο κινηματογράφος του Αντρέι Ταρκόφσκι έχει τη μοναδική ιδιότητα να συμπλέκει το οικείο με το ξένο, δημιουργώντας έτσι ενδιάμεσους χώρους ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό. Στον πυρήνα της ποιητικής του σκηνοθέτη βρίσκεται η έννοια του ανοίκειου, που εκφράζεται στον χώρο μέσω της χρήσης συγκεκριμένων κινηματογραφικών χει­ρι­σμών. Προβαίνοντας σε μια υφολογική ανάλυση των ταινιών του στο βιβλίο αναδεικνύεται πώς ο κινηματογράφος του Ταρ­κόφσκι κατασκευάζει ποιότητες χώρων που δια­νοί­γουν νέες προοπτικές στον κινηματογραφικό ρεα­λι­σμό και προτείνουν καινούργιους τρόπους αναπαράστασης της πραγματικότητας. Το κοινό που θέλει να γνωρίσει καλύτερα τις ταινίες του Ταρκόφσκι θα βρει εδώ μια ακόμα είσοδο στο πολυ­επίπεδο και πάντοτε ανοιχτό σε ερμηνείες έργο του. Ίσως σήμερα, σε πείσμα της γενικευμένης απώλειας νοή­ματος που βιώνουμε, ο Ταρκόφσκι είναι περισσό­τερο επίκαιρος από ποτέ.
εισαγωγή: Αντουανέττα Αγγελίδη
έτος: 2020
ISBN: 978-960-589-121-3
σελίδες: 278
διαστάσεις: 24x17εκ.
τιμή: 15.00€