ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣΝΕΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕΜΕΑ - ΤΟΠΙΚΑΝΗΣΟΣ ARTΚΑΤΑΛΟΓΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑENGLISH
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
> 27.11.2012
Θεοδόσης Νικολαΐδης (επιμ.) Κοινωνίες και άγιοι

Οι χριστιανικές κοινότητες της ύστερης ρω­μαϊκής κοινωνίας παρήγαγαν μια ιδιαίτερη μορ­φή αυθεντίας που δεν ήταν ούτε ο μάρτυρας ούτε ο προφήτης αλλά ο άγιος· αγροτικός και λαϊκός κατά κύριο λόγο στην Ανατολή, δηλ. τη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, πιο αρι­στο­κρα­τι­κός, βγαλμένος από το εκ­μα­γείο του ρωμαίου patronus στη Ρώμη και τη Δύση, ο άγιος επι­βλή­θηκε στην ύστερη αρ­χαιότητα και το Μεσαίωνα, ξεπέρασε τη με­γά­λη αμφι­σβή­τη­ση της Μεταρ­ρύθ­μισης στον 16ο αιώνα κι εξα­κο­λουθεί να είναι οικεία μορφή για όλους σχεδόν τους χρι­στια­νούς. Σε αυτή τη μακρά διαδρομή όμως οι άγιοι δεν ήταν μονοσήμαντα σύμβολα. Οι ιστορικές με­λέτες που απαρτίζουν το βιβλίο παρακο­λου­θούν τις κοινωνίες και τους αγίους τους, σε Δύση και Ανατολή, από τον 4ο έως τον 17ο αιώνα βοη­θώντας μας να κα­τα­λά­βουμε την ποικιλία των συμ­βολικών λειτουργιών που τους ανατέθηκαν.
επιστροφή
copyright νήσος